Prezentare


Câteva date despre

ASOCIAŢIA CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Cu toate greutățile prin care a trecut de-a lungul timpului, Școala românească de criminalistică a avut o evoluție pozitivă în înfăptuirea justiției. O serie de specialiști și oameni de știință și-au adus o contribuție importantă la crearea și introducerea în activitățile de investigare criminalistică a unor metode și tehnici criminalistice.

Încă din anul 1970 cercetarea științifică în domeniul criminalisticii a devenit un adevărat tezaur de experiență. În urma activității de cercetare științifică au fost elaborate o serie de lucrări științifice (de exemplu, „Tratatul practic de criminalistică” – în cinci volume), acestea fiind bine primite și apreciate în țară și în străinătate. Oficiul de Invenții și Inovații a acordat 20 de brevete pentru invențiile criminaliștilor.

Pentru a veni în sprijinul cercetării științifice și al pregătirii celor interesați, la începutul anului 1999 a fost fondată „Revista Română de Criminalistică”, iar în anul 2001, conform legislației în vigoare, a fost înființată Asociația Criminaliștilor din România (A.C.R.), care are înscriși peste 2000 de membri (specialiști în domeniul criminalisticii, polițiști, magistrați, avocați, cadre didactice universitare și din instituțiile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor, masteranzi, studenți etc.).

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1240/2005 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Anul 173 (XVII), nr. 939) A.C.R. a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 1544 din 1 noiembrie 2006 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 – 10.XI.2006) Asociația Criminaliștilor din România a primit în folosință gratuită apartamentul nr. 1, din B-dul Dacia nr. 55, sector 1, București, spațiu din domeniul privat al statului și în Administrația Regiei Autonome  „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

După venirea la conducere a Guvernului condus de Emil Boc, Hotărârea de Guvern nr. 1544/2006 a fost modificată și a obligat Asociația Criminaliștilor din România să plătească o serie de taxe și impozite, inclusiv chirie, care se ridică la o sumă foarte mare. Este de menționat faptul că niciun membru al asociației nu este retribuit pentru activitățile pe care le desfășoară.

Conform statutului, în perioada de referință, Asociația Criminaliștilor din România a acționat pentru promovarea în rândul criminaliștilor, magistraților, polițiștilor, avocaților, studenților, masteranzilor și al altor persoane a unor opinii, metode, procedee specifice, precum și a mijloacelor tehnico-științifice, care să contribuie la perfecționarea actului de justiție de natură să combată și să prevină eficient criminalitatea. Dintre activitățile realizate, menționăm următoarele:

● Conform aprobării Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, Asociația Criminaliștilor din România a elaborat 30 de lucrări de cercetare tehnico-științifică privind identificarea prin metode criminalistice a infractorilor și investigarea infracțiunilor. Unele dintre acestea (precum identificarea persoanelor după voce și vorbire, folosirea în criminalistică a microscopiei electronice, spectrografiei în absorbţie atomică și halogenezei, noi metode în domeniul chimiei judiciare, amprentei genetice și entomologiei judiciare etc.) au fost apreciate în străinătate, inclusiv în S.U.A. şi Canada.

S-a avut în vedere elaborarea unor metodologii, procedee și tehnici criminalistice care să eficientizeze activitatea judiciară, așa cum au fost: metodologia cercetării locului faptei; metodologia investigării accidentelor rutiere și aviatice; metodologia investigării criminalistice a actelor de terorism; valorificarea urmelor și a celorlalte mijloace de probă criminalistice prin constatări tehnico-științifice și expertize; metodologia investigării infracțiunilor comise cu violență etc.

● Organizarea, pe diferite teme de actualitate, a 16 simpozioane internaționale și a trei conferințe internaționale de criminalistică, cu participarea a 400-600 de persoane, din ţară şi din alte 15-20 de țări.

Prin aceste manifestări s-a urmărit cunoașterea și alinierea la practicile internaționale a procedeelor și mijloacelor tehnice specifice, care să perfecționeze munca în domeniul criminalistic, să sporească eficiența acesteia și suportul ei științific. Unul din simpozioane s-a referit la îmbunătățirea Codului penal și a Codului de procedură penală, iar propunerile făcute cu acest prilej au fost înaintate Parlamentului, fiind apreciate.

● Organizarea unor expoziții cu noi mijloace tehnice care se folosesc în activitatea de cercetare criminalistică și de laborator, la care au participat firme de prestigiu din străinătate, inclusiv din S.U.A. și Marea Britanie.

● Realizarea unor activități de colaborare și schimburi de experiență cu unele instituții de specialitate din străinătate (S.U.A., Marea Britanie, Germania, Italia, R. Moldova, Letonia, Polonia, Cehia ș.a.).

● Editarea a 91 de numere ale Revistei Române de Criminalistică, într-un tiraj de 200.000 exemplare. Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior a decis ca revista noastră să facă parte din categoria „B+”. Revista Română de Criminalistică este editată și în limba engleză („Romanian Journal of Forensic Science”) și a fost introdusă în mai multe baze de date.

Există aprecieri pozitive din partea tuturor departamentelor de criminalistică din țările Uniunii Europene și din Statele Unite ale Americii privind conținutul Revistei Române de Criminalistică. În Consiliul Științific al acestei publicații au fost atrași și specialiști de valoare din aceste țări,  iar unii dintre ei au publicat articole cu un conținut științific de valoare teoretică și practică.

Încă de la apariția Revistei Române de Criminalistică s-au difuzat gratuit, din fiecare număr al acesteia, între 500 și 600 de exemplare bibliotecilor din cadrul universităților, unităţilor Ministerului Administrației și Internelor, parchetelor, facultăților de drept și unor departamente de criminalistică din străinătate cu care Asociația Criminaliștilor din România colaborează, precum și unor studenți și masteranzi.

● Editarea și difuzarea gratuit, la structurile de criminalistică, instituțiile statului de drept, facultățile de drept, într-un tiraj de câte 1000 de exemplare, a comunicărilor prezentate la simpozioanele internaționale de criminalistică organizate de Asociația Criminaliștilor din România, în parteneriat cu Institutul Național de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliției Române.

● În fiecare an, Asociația Criminaliștilor din România a fost prezentă cu un stand de carte și publicații la saloanele de carte juridică, civică, polițistă și administrativă. De fiecare dată, cu acest prilej, pentru conținutul lucrărilor și publicațiilor prezentate li s-au acordat Asociației Criminaliștilor și unor autori diplome de excelență și unele premii.

Din anul 2006, conform aprobării organelor în drept, în parteneriat cu Universitatea Română de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” și Institutul Național de Criminalistică din I.G.P.R., s-a înființat „Masteratul în Criminalistică”, care și-a dovedit pe deplin eficiența, activitățile desfășurate cu masteranzii având caracter practic-aplicativ.

În lucrările de disertație ale masteranzilor au fost prezentate concluziile desprinse din cercetările efectuate cu sprijinul cadrelor didactice și al specialiștilor din cadrul Institutul Național de Criminalistică și Asociația Criminaliștilor din România.

Până în prezent au urmat cursurile acestui masterat peste 500 de persoane. O parte dintre absolvenți își desfășoară activitatea în structurile de criminalistică din România sau în străinătate.

● În urma documentărilor efectuate în mai multe țări, Consiliul Director al Asociației Criminaliștilor din România a elaborat „Proiectul de lege privind exercitarea profesiei de expert criminalist privat, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Experților Criminaliști Privați din România”, care a fost discutat în toate filialele asociației și într-o adunare generală, după care a fost înaintat Senatului. Cu acest proiect de lege a fost de acord și Consiliul Legislativ, Comisia Juridică a Senatului și alte comisii. În condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, Senatul a adoptat proiectul de lege menționat, după care a fost trimis Camerei Deputaților.

În ziua de 17 mai 2011 acest proiect a fost respins de cei aflaţi la putere: 128 pentru; 142 contra; 3 abțineri și 1 nu a votat – totalul celor prezenți fiind 274. Ulterior s-a votat Legea nr. 156/2011 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum și a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 519 din 22 iulie 2011). Aceaste acte normative prezintă o serie de confuzii și nu contribuie la perfecționarea activității de criminalistică în România.

Activitățile s-au desfășurat cu eforturile proprii ale membrilor asociației și au fost derulate în regim de gratuitate, pentru a respecta prevederile actelor normative în vigoare. Acest lucru face ca bugetul Asociației Criminaliștilor să fie foarte redus.

În fiecare an, asociația a ținut adunările generale și a publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a, raportul de activitate și situația financiară, după care a înaintat dosarul cu toate documentele direcției de resort din cadrul Ministerului Justiției.

Secretar general-administrator

Col. (r.) prof.

VASILE LĂPĂDUŞI