WEBSITE UNDER CONSTRUCTION
Str. Icoanei nr. 110, Ap 11, sector 2, Bucuresti

RAPORT ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018

RAPORT privind activităţile desfăşurate

de Asociaţia Criminaliştilor din România în anul 2018

 

          În conformitate cu prevederile actelor normative referitoare la asociaţii şi fundaţii, ale Statutului şi Programului de activităţi, aprobat de adunarea generală, Consiliul Director al A.C.R. a întreprins următoarele:

 1. 1.             Primirea de noi membri în cadrul A.C.R. În anul 2018 au fost primiţi 50 membri din rândul unor poliţişti, criminalişti, procurori, avocaţi, jurişti, medici legişti, studenţi, masteranzi, elevi din şcolile de agenţi de poliţie şi specialişti în alte domenii de activitate care au legătură cu criminalistica. La sfârşitul anului 2018 se aflau în evidenţele A.C.R. 4247 membri, din care 157 şi-au achitat cotizaţia în cursul anului 2018.Din evidenţele A.C.R. rezultă că pentru anul 2019 şi-au achitat cotizaţia până la 31.01.2019, un număr de 20 membri.

Dintre manifestările ştiinţifice care s-au realizat în anul 2018, prezentăm pe următoarele:

● În ziua de 24 aprilie 2018, A.C.R., împreună cu Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti-Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană-Facultatea de Drept, au organizat Simpozionul Internaţional cu următoarele teme:a) Contribuţia probelor criminalistice în aflarea adevărului;b) Terorismul nuclear şi radiologic. La lucrările  simpozionului au participat peste 200 de invitaţi din rândul membrilor A.C.R., criminalişti, cadre didactice din instituţiile de învăţământ superior şi ale M.A.I., magistraţi, avocaţi, medici legişti, experţi judiciari, masteranzi şi studenţi, ziarişti.Din străinătate a participat o grupă de cadre didactice de la Universitatea Liberă Internaţională din R.Moldova, condusă de prof. univ. dr.habilitat Mihail Gheorghiţă.

Universitatea „Titu Maiorescu” a fost reprezentată de mai multe care didactice care au preocupări pe linia învăţământului juridic şi al criminalisticii.La deschiderea lucrărilor simpozionului col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi, secretarul general al A.C.R. a adus un salut respectos participanţilor la manifestare şi conducerii Universităţii „Titu Maiorescu”, care şi-au adus o contribuţie importantă la organizarea simpozionului.

La prima temă, câteva din cele mai valoroase lucrări care au fost prezentate sunt următoarele:

 1. Contribuţia criminalisticii la aflarea adevărului-autor prof. univ. dr. Constantin Duvac-preşedintele A.C.R.;

 2. Rolul expertizei criminalistice în activitatea de înfăptuire a justiţiei – autor: col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi;

 3. Interpretarea modificărilor survenite în starea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă, în cursul procesului penal- autor conf. univ. dr. Dan Voinea, procuror Mihaela Teodorescu;

 4. Expertiza criminalistică independentă, fundament al actului de justiţie-autori avocat Marian Şatalan; prof. univ. dr.Tudorel Butoi; prof. univ. dr. Cristian Stan; procuror militar, lector univ. dr. Florin Bobin; jurist Ramona Dobreanu;

 5. Executarea mandatului de supraveghere tehnică-autori prof. univ. dr. Petre Buneci, lector univ. dr. Bogdan Buneci- Universitatea Ecologică;

 6. Investigarea criminalistică a traficului de stupefiante şi efectul acestora asupra organismului uman-autor dr. Antonia Viviana Olivia Onaca;

 7. Consideraţii privind activităţile criminalistice din Poliţia Română în anul 2017-autor prof. univ. dr. general locotenent (r.) Vasile Viorel;

 8. Procedeul tactic, mijloc de administrare a probelor în procesul penal-autor prof. univ. dr. habilitat Mihail Gheorghiţă-R.Moldova.

În ceea ce priveşte a doua temă: „terorismul nuclear şi radiologic”, prin comunicările prezentate de dl. ing. dr. Lucian Biro, specialist de renume internaţional în domeniu, s-au prezentat şi clarificat o serie de probleme privind aplicaţiile izotopilor radioactivi în criminalistică, precum şi despre terorismul nuclear şi radiologic. O altă comunicare se referă la „Înfiinţarea laboratoarelor independente pentru investigaţii criminalistice în domeniul nuclear şi radiologic-autori: general magistrat (r.) conf. univ. dr. Dan Voinea, col. (r.)prof. Vasile Lăpăduşi, ing. dr. prof. Lucian Biro.

Se poate aprecia că obiectivele simpozionului au fost integral atinse,majoritatea comunicărilor au prezentat probleme de mare interes şi actualitate.

          ● O altă manifestare ştiinţifică a avut loc în data de 23 octombrie 2018, organizată tot de A.C.R., împreună cu Universitatea „Titu Maiorescu” şi Universitatea Româno-Americană. Aceasta fiind cea de-a opta conferinţă internaţională, având ca temă: „Apariţia şi evoluţia criminalisticii româneşti. Rolul cercetării ştiinţifice în crearea unor metode şi tehnici criminalistice”. Manifestarea a fost consacrată centenarului Marii Uniri, eveniment de importanţă istorică pentru întreg poporul român.

          La încheierea lucrărilor conferinţei s-au sărbătorit 21 de ani de când a fost fondată Asociaţia Criminaliştilor din România.

          În prezidiul conferinţei au luat loc următorii: prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rectorul Universităţii „Titu Maiorescu”, prof. univ. dr. Constantin Duvac, preşedintele A.C.R., prof. univ. dr.Gheorghe Popa, preşedintele de onoare al A.C.R., general magistrat (r.) conf. univ. dr. Dan Voinea, prim-vicepreşedinte al A.C.R., prof. univ. dr. Gheorghe Golubenco, Universitatea Liberă din R. Moldova, Maresalo Magiore Erebo Stirpe, Italia, prof. univ. dr. Tudorel Butoi, Universitatea Româno-Americană, ing. dr. Lucian Biro, vicepreşedinte A.C.R., avocat prof. Marian Şatalan, vicepreşedinte al A.C.R.

Din partea preşedenţiei României a participat dl. chestor principal Marin Făgăraş.Lucrările conferinţei au fost deschise de col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi, secretar general al A.C.R şi doamna prof. univ. dr. Smaranda Angheni.

Această conferinţă a avut menirea de a pune în valoare experienţa dobândită în activităţile de combatere a infracţionalităţii prin folosirea unor mijloace, metode şi procedee de lucru mai perfecţionate, puse la dispoziţie de ştiinţa şi tehnica contemporană.S-a încercat din partea celor care au prezentat comunicările să se înţeleagă mai profund importanţa criminalisticii în apărarea ordinii de drept şi a unei societăţi democratice.

Unii dintre autorii comunicărilor au făcut o retrospectivă asupra a tot ce au constituit idei, preocupări şi înfăptuiri, tradiţii valoroase ale gândirii româneşti în domeniul criminalisticii. Apariţia criminalisticii ca ştiinţă de legătură între ştiinţele naturii şi procesul judiciar a avut loc la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX-lea, din tendinţa generală de a introduce metode tehnico-ştiinţifice în marea majoritate a domeniilor de activitate umană. Dezvolatrea criminalisticii în România este o consecinţă a afirmării impetuoase a ştiinţei în toate ramurile de activitate, a necesităţii de a ridica necontenit calificarea profesională a cadrelor de speialitate şi a luptei hotărâte şi sub toate aspectele cu infracţionalismul. Auditorul a apreciat comunicările prezentate, care au fost de înaltă ţinută ştiinţifică.

          Tot în cadrul conferinţei s-a realizat manifestarea referitoare la aniversarea a 21 de ani de la fondarea Asociaţiei Criminaliştilor din România.

          A.C.R. a fost fondată în luna octombrie 2000 de către col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi, sprijinit de avocatul lector univ. dr. Florin Bobin. La început s-au înscris în A.C.R. peste 50 de persoane, majoritatea criminalişti, absolvenţi ai facultăţilor de Drept. Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr.1240/2005, A.C.R. a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică, reuşindu-se să se creeze un cadru în măsură să potenţeze capacităţile creatoare, să valorifice cunoştinţele şi experienţele în domeniul criminalisticii.

          Aşa cum a rezultat din analizele anuale, A.C.R. s-a caracterizat printr-o multitudine de acţiuni, din care amintim pe următoarele: 1) Editarea Revistei Române de Criminalistică în limba română şi limba engleză, până în prezent au apărut 120 numere, existând aprecieri pozitive asupra conţinutului şi problematicii supuse dezbaterii. Revista este în mai multe baze de date din străinătate. De asemenea a fost acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. 2) S-a pus bazele cercetării ştiinţifice criminalistice, reuşindu-se ca rezultatele acestor studii şi cercetări să fie create peste 30 de mijloace tehnice şi metode necesare în activităţile de criminalistică.Scoatem în evidenţă mijloacele tehnice şi lucrările de cercetare realizate de următorii: col.(r.) expert criminalist Ion Pleşea, expert criminalist George-Daniel Dobrin, col.(r.) expert criminalist Ionel Necula, inginer Viorel Cărbunaru, tehnician criminalist Nicolae Meseşan, inginer dr. Lucian Biro, prof. univ. dr. Vasile Niţescu, col. (r.) lector univ. dr. Constantin Drăghici, col. (r.) expert criminalist Grigore Pătruţ, prof. univ. ing. Mircea Fierbinţeanu, general de brigadă (r.) dr. Gabriel Ţîru, prof. univ. dr. Cristian Stan, prof. univ. dr. Tudorel Butoi, comisar şef dr. ing. Maria Georgeta Stoian, conf. univ. dr. Gheorghe Alecu, col. (r.) dr. Crişan Mucenic Lăzureanu, conf. univ. dr. Adrian Cristian Moise, col. (r.) expert criminalist Mihai Ivanici, expert criminalist Dumitru Goşa.

O parte din mijloacele tehnice şi lucrările editate au fost expuse la standul A.C.R din holurile unde am organizat diferite manifestări ştiinţifice.

În activitatea A.C.R. au existat şi o serie de deficienţe aşa cum au fost: ● S-au înscris în A.C.R. foarte multe persoane, dar nu au respectat prevederile statutului, având impresia că Asociaţia trebuie să le creeze numai avantaje;●Nu toţi membrii şi-au adus contribuţia în pregătirea şi desfăşurarea manifestărilor organizate (simpozioane, conferinţe, expoziţii etc.);●Unele materiale prezentate pentru publicare în Revistă sau în lucrările editate nu au avut valoare ştiinţifică sau au prezentat greşeli de redactare etc.

Cu ocazia aniversării a 21 de ani de la fondarea A.C.R s-au acordat diplome de excelenţă şi medalii.

2.Asociaţia Criminaliştilor din România a continuat şi în anul 2018 activitatea de cercetare ştiinţifică. Conform măsurilor stabilite la nivelul A.C.R., în anul 2018, activitatea de cercetare ştiinţifică s-a desfăşurat în următoarele domenii: ●identificarea criminalistică; ●identificarea persoanelor după metoda „portretului vorbit”;● urmele infracţiunii; ●chimia judiciară; ● cercetarea locului faptei; ●balistica judiciară; ● cercetarea locului faptei;● antropologia judiciară; ●investigarea criminalistică a infracţiunii de terorism şi de corupţie;●investigarea criminalistică a accidentelor de circulaţie; ● combaterea criminalităţii în domeniul nuclear; ●apariţia şi evoluţia criminalisticii; ●perfecţionarea mijloacelor criminalistice. În urma studiilor şi cercetărilor s-au editat mai multe lucrări. Dintre acestea exemplificăm pe următoarele:

 1. Prevenirea, combaterea şi investigarea actelor teroriste.

 2. Impactul securităţii şi siguranţei nucleare asupra securităţii naţionale. Vol.II.

 3. Balistica judiciară-ediţia a doua, autori George –Daniel Dobrin şi Ion Pleşea.

 4. Tratat de tehnică criminalistică-ediţia a III-a  – autori: Constantin Drăghici, Ramona Dobreanu, Adrian Iacob, Răzvan Iordache.

În anul 2018 au fost editate numere ale Revistei Române de Criminalistică, fiind editate până în prezent 120 de numere (apariţii).

Revista este editată şi în limba engleză „Romanian Journal of Teoretic Science” şi indexată în bazele de date internaţionale, recunoscute de Panelul Ştiinţe Sociale (ştiinţe juridice) în cadrul Consiliului Naţional Superior (CNSIS)-cod 687.

          O contribuţie importantă la realizarea revistei şi-au adus-o o parte din membrii Consiliului Ştiinţific şi ai Colectivului redacţional. Dintre aceştia au ieşit în evidenţă: Lucian Biro, Ionel Necula, Georgeta Stoian, Dan Voinea, Ramona Dobreanu, Constantin Drăghici, Vladimir Alexandrescu, Mihai Ivanici, Mihaela Constantinescu.

          Şi în anul 2018 au existat o serie de greutăţi în ceea ce priveşte editarea revistei în limba engleză, sau autorii au trimis articole cu foarte multe greşeli, inclusiv gramaticale.O problemă deosebită se referă la faptul că şi în cursul anului 2018 numărul abonamentelor a scăzut, ceea ce face ca în anul 2019 să analizăm această problemă şi să luam în calcul măsura renunţării la editarea acestei publicaţii.Sunt structuri de criminalistică care nu au nici un abonament.

 1. 1.     Prezenţa A.C.R. la Salonul de Carte juridică, poliţistă şi civică, organizat de către Editura M.A.I., Ediţia a XX –a.

Această manifestare a avut loc în perioada 1-3 noiembrie 2018, unde A.C.R. a avut un stand de carte permanent. În ziua de 2 noiembrie 2018, între orele 12.30-14.30, col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi, secretar general al A.C.R., a făcut o prezentare a activităţii editoriale şi de presă desfăşurată de Asociaţie. În continuare s-a trecut la lansarea următoarelor publicaţii şi unele lucrări editate: ●Revista Română de Criminalistică (nr.1-6  2018);●Tratat de tehnică criminalistică – Ediţia a III a revăzută şi adăugită- autori: lector univ. dr.Constantin Drăghici, prof. univ. dr. Adrian Iacob, criminalist Ramona Dobreanu Mahmood, expert criminalist Răzvan Iordache;● Balistica judiciară- Aspecte teoretice şi practice- Ediţia a II a revăzută şi adăugită. Autori: expert criminalist George Daniel Dobrin şi col. (r.) expert criminalist Ion Pleşea;●Prezent şi perspectivă în criminalistică – autori: col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi şi conf. univ. dr. Dan Voinea;●Expertiza criminalistică în probaţiunea judiciară-autori: lector univ. dr. Constantin Drăghici, col. (r.) dr. Ionel Necula, comisar şef ing. dr. Maria- Georgeta Stoian;●În dialog cu eternitatea, in memoriam Cosmin Petronel  Amza- autor prof. univ. dr. Tudor Amza.

După prezentarea fiecărei lucrări au luat cuvântul autorii şi alţi specialişti care au apreciat valoarea ştiinţifică a lucrărilor menţionate şi contribuţia acestora la pregătirea celor interesaţi. La încheierea Salonului de Carte, organizatorii au acordat A.C.R. „Certificatul de participare”.

 1. 2.     Realizarea unor activităţi de colaborare şi schimburi de

experienţă cu instituţii şi structuri de criminalistică din străinătate.

În anul 2018 s-a continuat colaborarea cu :Universitatea Liberă Internaţională din R. Moldova;Structuri de criminalistică din Italia şi ţările membre U.E.;Interpol şi Europol;Laboratorul de chimie al Guvernului englez şi alte structuri de învăţământ din Anglia etc. Unii specialişti din ţările respective au participat la manifestările ştiinţifice care au avut loc în anul 2018.

La cererea A.C.R., la 15 octombrie 2018, s-a încheiat un document de cooperare cu Institutul Mondial pentru siguranţă nucleară (WINS).Dintre activităţile de bază ale acestui institut se pot enumera următoarele: siguranţa instalaţiilor nucleare; managementul surselor radioactive şi a deşeurilor radioactive; transportul materialelor radioactive; pregătirea personalului; interfaţa securitate/siguranţă nucleară; ghiduri de bune practici; etc. Cooperarea A.C.R.-WINS este benefică pentru Asociaţie, în special în domeniul criminalisticii nucleare şi radiologice. În prezent se lucrează la elaborarea unui set de propuneri de cooperare, care să fie supus experţilor institutului menţionat.

 1. 3.     O altă acţiune importantă desfăşurată de A.C.R., în anul 2018, se referă la continuarea activităţilor de exercitare a profesiei de expert independent în România.

S-au întreprins o serie de măsuri şi a fost refăcut vechiul proiect, conform cerinţelor. Proiectul se află depus la Parlamentul României.O contribuţie importantă la finalizarea acestui proiect şi-au adus-o conf. univ. dr. Dan Voinea şi avocat  prof. Marian Şatalan. Urmează în primul semestru al anului 2019, să fie soluţionat acest proiect de lege.

 1. 4.     Exerciţiul financiar în anul 2018.

În anul 2018, A.C.R. a realizat venituri în total de 78.435, 67 lei, din care cele mai importante: cotizaţii membrii 10.800,00   lei; sponsorizări şi donaţii  53.956,42 lei; publicitate 8.210,27 lei; contribuţie 2% din impozitul pe venit anual realizat de persoanele fizice  418,98 lei;activităţi ocazionale 5.050 lei. Urmează a se încasa în primul trimestru al al anului 2019 revistele vândute şi serviciile de publicitate neîncasate până la 31.12.2018. Activităţile de control financiar intern au fost efectuate de trezorier şi comisia de cenzori.

 1. 5.     Aspecte negative.

 • ● În anul 2018 nu s-a reuşit îndeplinirea tuturor prevederilor „Programului de activităţi al A.C.R.” pentru această perioadă; ● Nu toţi membrii A.C.R., inclusiv cei ai Consiliului Director, şi-au adus contribuţia la organizarea şi desfăşurarea activităţilor organizate, iar unii dintre ei nu au participat la acestea. De asemenea, unele dintre secţiile  A.C.R. nu au desfăşurat nici o activitate; ●Cu toate că în activitatea de cercetare ştiinţifică s-au obţinut unele rezultate, au existat situaţii când rezultatele studiilor şi cercetărilor nu s-au ridicat la nivelul cerinţelor, existând cazuri de plagiat din unele lucrări publicate în ţară şi străinătate; ● În anul 2018 au existat situaţii când unii dintre membrii A.C.R. nu şi-au plătit cotizaţia sau au renunţat să se aboneze la Revista Română de Criminalistică; ● Au existat unele cazuri când unii membrii A.C.R. s-au retras din Asociaţie, invocând o serie de motive neîntemeiate. Este necesar ca în viitor să existe mai multă răspundere când se face admiterea (primirea) în cadrul A.C.R.

În încheiere mulţumim tuturor membrilor A.C.R. pentru activitatea desfăşurată în anul 2018 şi îi rugăm să depună toate eforturile şi în anul 2019, în vederea îndeplinirii prevederilor statutului şi a programelor adoptate.

Secretar general-administrator al A.C.R.

Col. (r.) prof Vasile Lăpăduşi