WEBSITE UNDER CONSTRUCTION
Str. Icoanei nr. 110, Ap 11, sector 2, Bucuresti

Raport de activitate in anul 2020

RAPORT

privind activităţile desfăşurate de Asociaţia Criminaliştilor din România în anul 2020

  1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

          Asociaţia Criminaliştilor din România a fost înfiinţată în baza Încheierii Judecătoriei Sector III Bucureşti, nr. 41 din 08.02.2002, recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea nr. 1240 din 13 octombrie 2005, având ca scop promovarea în rândul criminaliştilor, magistraţilor, poliţiştilor, avocaţilor şi a altor persoane interesate, a unor opinii, metode, procedee moderne, actuale, specifice domeniilor drept şi criminalistică.

Din luna martie a anului 2020, la conducerea asociaţiei se află un Consiliu Director nou, care a iniţiat un amplu proces de reformare având ca scop modernizarea structurii funcţionale prin înfiinţarea unor secţii noi, care să corespundă nevoilor actuale de modernizare a pregătirii specifice domeniului criminalisticii pentru cadrele didactice universitare, studenţi, masteranzi şi pentru practicienii din cadrul sistemului judiciar (criminalişti, magistraţi, poliţişti, avocaţi), în scopul creşterii nivelului de competenţă a celor implicaţi în actul de justiţie. În acest sens, s-au elaborat: Organigrama nouă, Strategia pentru perioada 2020-2023 şi Planul de măsuri pentru implementarea strategiei, care au fost aprobate de Adunarea Generală a asociaţiei.

Deoarece din luna martie şi până în luna iunie în România a fost situaţie de urgenţă, din cauza pandemiei, în perioada de referinţă s-au desfăşurat 5 şedinţe ale Consiliului Director.

Întreaga activitate desfăşurată de asociaţie de la precedenta şedinţă a Adunării Generale s-a axat pe îndeplinirea obiectivelor din Strategia privind activitatea Asociaţiei Criminaliştilor din România pentru perioada 2020-2023 şi realizarea activităţilor din Programul de activităţi pentru anul 2020, conform Planului de măsuri pentru implementarea Strategiei 2020-2023.

          În acest sens, începând cu luna martie 2020, cele mai multe activităţi desfăşurate, în mod deosebit de preşedintele asociaţiei dl. gl.bg.(r.) prof.univ. dr. Popa Gheorghe, cu sprijinul secretarului general, au avut ca scop identificarea resurselor financiare necesare achitării datoriilor pe care asociaţia le-a acumulat în decursul ultimilor ani şi realizarea obiectivelor nr. 1, 4 şi 6 din Strategie, respectiv:

Reorganizarea administrativă, structurală şi funcţională a asociaţiei, pe baza criteriilor de utilitate publică, competenţă, performanţă şi cercetare-inovare;

Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi inovării  în scopul stabilirii de metode şi mijloace tehnice noi de investigare criminalistică şi judiciară;

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare interinstituţională la nivel naţional, european şi internaţional în scopul generalizării bunelor practici şi armonizării metodelor şi mijloacelor de investigare judiciară.

  • ASPECTE JURIDICE

Având în vedere faptul că în luna martie 2020 Adunarea Generală a aprobat un Consiliu Director nou, iar actul de constituire al asociaţiei şi tabelul cu membrii asociaţi erau caduce întrucât în decursul timpului au survenit modificări care nu au fost comunicate instanţei pentru actualizare, s-au depus eforturi considerabile pentru realizarea materialelor (procese verbale ale şedinţelor, lista actualizată a membrilor ACR, Actul adiţional de modificare a actului constitutiv şi Statutului asociaţiei) necesare constituirii dosarului de actualizare a informaţiilor, care în luna mai a fost remis Judecătoriei Sectorului 1 pentru analiză şi măsuri corespunzătoare.

Deşi în data de 01.07.2020 Instanţa a admis cererea şi a luat act de modificările în actele constitutive ale Asociaţiei Criminaliştilor din România conform procesului verbal al Adunării Generale din data de 13.03.2020, abia în data de 27.08.2020 a eliberat încheierea definitivă şi a dispus înscrierea acestor modificări în registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la Grefa Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

În data de 13.10.2020 a fost eliberat, de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi extrasul din Registrul de asociaţii, fundaţii şi federaţii, respectiv, Registrul Special, Partea A-Asociaţii, Secţiunea 2, în care s-au înscris modificările aduse actelor constitutive ale Asociaţiei Criminaliştilor din România conform procesului verbal al Adunării Generale din data de 13.03.2020.

  • RESURSELE UMANE

În luna ianuarie 2020, la instanţă erau înregistraţi 121 membri, iar în urma analizei efectuate s-a constatat că 82 membri nu şi-au achitat cotizaţia (unii chiar de mai mulţi ani), fapt pentru care s-a luat decizia ca în cadrul Şedinţei Adunării Generale din data de 13 martie 2020 să se propună excluderea acestora. Membrii participanţi la Adunarea Generală au fost de acord şi au votat în unanimitate, astfel că în evidenţele asociaţiei au rămas 39 membri.

Datorită demersurilor efectuate de dl. Gheorghe Popa, încă de la începutul anului 2020, pentru atragerea de noi membri în cadrul Asociaţiei Criminaliştilor din România, s-au depus noi adeziuni pe parcursul lunilor ianuarie şi februarie 2020, astfel încât la data şedinţei Adunării Generale din data de 13.03.2020, Asociaţia Criminaliştilor din România avea un număr de 247 de membri, mulţi dintre aceştia fiind criminalişti din structurile serviciilor teritoriale ale Poliţiei Române.

De la şedinţa Adunării Generale din data de 13.03.2020, în cadrul şedinţelor Cosiliului Director, a fost aprobată cu unanimitate de voturi primirea a 53 de membri (Anexa 1, nr. ___ din ________). Unii dintre aceştia au mai fost membri ai asociaţiei în trecut, s-au retras, iar acum au revenit.

Trebuie menţionat că, un rol important în atragerea de noi membri l-au avut dl. gl.(r.) conf.univ. dr. Voinea Dan, vicepreşedinte al asociaţiei, dl. procuror militar lector univ. dr. Bobin Florin-Stelian, preşedintele Secţiei tactică criminalistică, dl. cms. şef de poliţie Naiba Ilie-Dragoş, preşedintele Secţiei tehnică criminalistică şi dl. cms. şef de poliţie Lăzău Florin, preşedintele Secţiei cercetare, inovare, dezvoltare.

De apreciat este faptul că unii şefi de servicii criminalistice au înţeles care este rolul Asociaţiei Criminaliştilor din România şi s-au alăturat noii echipe, împreună cu un număr mare de colegi. Exemplificăm în acest sens Serviciile Criminalistice din cadrul I.P.J.: Bihor (22 membri), Cluj (11 membri), Hunedoara (11 membri), Maramureş (8 membri), Botoşani (5 membri).

Având în vedere că la Adunarea Generală au drept de vot doar membrii care au plătit cotizaţia, la data de 22.02.2021 preşedintele asociaţiei şi secretarul general au efectuat o analiză cu privire la acest aspect, constatând că 32 din cei 247 membri aflaţi în evidenţele asociaţiei nu şi-au achitat cotizaţia pentru anul 2020.

De menţionat este faptul că 21 dintre aceştia sunt studenţi sau foşti studenţi, care, până în anul 2019, nu plăteau cotizaţie anuală.

Ca urmare, în conformitate cu art. 15 şi 19 din Statutul Asociaţiei Criminaliştilor din România, propunem excluderea unui număr de 61 membri (Anexa 2, nr. _____din _________), din care 29 membri fondatori care au decedat ori nu au mai participat la activităţile asociaţiei şi nu au plătit cotizaţia de mai mulţi ani, în evidenţa asociaţiei rămânând 268 membri.

La pregătirea dosarului pentru instanţă, secretarul general al asociaţiei, dna. col.(r.) dr. ing. chim. Stoian Maria-Georgeta, a constatat numeroase lipsuri  cu privire la documentele aferente fiecărui membru (Adeziuni, Declaraţii de acord cu condiţiile de prelucrare a datelor personale, CV-uri, cărţi de identitate, fotografii în format JPG). 

Pentru remedierea acestora, în anul 2020 au fost transmise mesaje tuturor membrilor asociaţiei pentru completarea  datelor şi achitarea cotizaţiei anuale şi a taxei pentru cardul de membru care va înlocui legitimaţia. Din păcate, însă, membrii nu răspund cu operativitate solicitărilor noastre, fapt pentru care această activitate se va prelungi până la finele primul trimestru al anului 2021.

  • ORGANIZAREA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ

În cadrul şedinţei Adunării Generale din 13.03.2020 dl. gl.bg.(r.) prof.univ. dr. POPA GHEORGHE, după ce a fost ales cu unanimitate de voturi în funcţia de Preşedinte al asociaţiei, a propus spre aprobare: o nouă Organigramă, un nou Consiliu Director şi Strategia privind activitatea Asociaţiei Criminaliştilor din România pentru perioada 2020-2023, împreună cu Planul de măsuri aferent, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Organigrama este alcătuită din nouă secţii: Secția tehnică criminalistică, Secția tactică criminalistică, Secția metodologie criminalistică, Secția cercetare, inovare, dezvoltare, Secția expertize criminalistice, Secția învăţământ universitar, Secția elaborare, implementare proiecte, Secția relaţii şi cooperare interinstituţională naţională şi internaţională şi Secția suport administrativ (activitatea 1 din cadrul obiectivului nr. 1 al Strategiei 2020-2023).

Consiliul Director a fost format iniţial din 15 membri:

– preşedinte: gl.bg.(r.) prof.univ. dr. Popa Gheorghe, expert criminalist

– prim-vicepreşedinte: gl.(r.) dr.Ţîru Gabriel, expert criminalist

– vicepreşedinte: gl.(r.) conf.univ. dr. Voinea Dan

– vicepreşedinte: av. prof.univ. dr.Buneci Petre

– vicepreşedinte: col.(r). av. lector univ. dr.Mărgărit Nicolae

– secretar general: col.(r.) dr.Stoian Maria-Georgeta, expert criminalist

– preşedintele Secţiei tehnică ciminalistică: col.(r).Dascălu Radu, expert criminalist

– preşedintele Secţiei tactică criminalistică: procuror militar lector univ. dr. Bobin Florin-Stelian

– preşedinta Secţiei metodologie criminalistică: prof.univ. dr.Iancu Elena-Ana

– preşedintele Secţiei cercetare, inovare, dezvoltare: col.(r.) dr.Necula Ionel, expert criminalist

– preşedintele Secţiei expertize criminalistice: dr. Mirea Constantin, expert criminalist

– preşedintele Secţiei învăţământ universitar: av. conf.univ. dr. Moise Adrian-Cristian

– preşedinta Secţiei elaborare, implementare proiecte: ing. Bălan Anca-Elena

– preşedintele Secţiei relaţii şi cooperare interinstituţională naţională şi internaţională: cms. de poliţie Dogaru George-Mugurel, expert criminalist

– preşedintele Secţiei suport administrative: col.(r.) dr.Coroiu Viorel.

De asemenea, în cadrul şedinţei Adunării Generale s-au propus şi s-au aprobat în unanimitate de voturi comisia de cenzori formată din: preşedinte dna. expert contabil-auditor Toşcu Rodica, membrii dl. avocat dr. Buneci Bogdan, dl. avocat dr. Pavel Cătălin-Radu şi trezorierul, dl. col. (r.) inginer Ivanici Mihai.

Pe parcursul anului 2020, ca urmare a demisiilor domnilor Ţîru Gabriel şi Necula Ionel, Consiliul Director s-a modificat astfel: în funcţia de prim-vicepreşedinte a fost ales dl. av. prof.univ. dr.Buneci Petre, în funcţia de vicepreşedinte, dl. col.(r). Dascălu Radu, în funcţia de preşedinte al Secţiei tehnică criminalistică, dl. cms. şef de poliţieNaiba Ilie-Dragoş, expert criminalist, şi în funcţia de preşedinte al Secţiei cercetare, inovare, dezvoltare, dl. cms. şef de poliţie Lăzău Florin, expert criminalist.

Aceste alegeri s-au efectuat în baza prevederilor art. 25 din Statutul ACR, iar noii membri aleşi şi-au exercitat mandatul cu puteri depline până la această dată.

De menţionat este faptul că atât la Adunarea Generală din data de 13.03.2020, cât şi la nivelul Consiliului Director, s-a luat decizia ca pentru fiecare secţie să se înfiinţeze funcţia de vicepreşedinte, iar persoana care va deţine această funcţie să fie propusă de către preşedintele secţiei şi aprobată de către Consiliu.

Astfel, în funcţiile de vicepreşedinţi ai secţiilor au fost propuşi şi aprobaţi în  unanimitate următorii  membri:

– cms. şef de poliţie Chende Mihai-Paul, expert criminalist – Secţia tehnică criminalistică;

– col.(r.) Cărăuşu Sorinel – Secţia tactică criminalistică;

– agent de poliţie Pop Ionuţ-Andrei – Secţia metodologie criminalistică;

– cms. şef de poliţie Tocan Leonard, expert criminalist – Secţia expertize criminalistice;

– prof.univ. dr. Hegheş Nicoleta-Elena – Secţia învăţământ universitar;

– col.(r.) dr. Necula Ionel, expert criminalist – Secţia elaborare, implementare proiecte;

– col.(r.) Pleşea Ion, expert criminalist – Secţia suport administrativ.

Totodată, pentru buna funcţionare a asociaţiei s-a luat decizia repartizării membrilor pe secţii, ţinând cont de profilul profesional şi experienţa în domeniul de activitate al acestora (Anexa 3 nr.____din _________).

O altă activitate importantă pentru buna funcţionare a asociaţiei a reprezentat-o stabilirea atribuţiilor pentru Consiliul Director şi secţiile din structura asociaţiei (activitatea  nr. 2 din cadrul obiectivului nr. 1 al Strategiei 2020-2023).

În acest sens, dl. preşedinte Popa Gheorghe a elaborat două documente: Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei Criminaliştilor din România (Anexa 4 – nr. 115 din 27.10.2020) şi Regulamentul de Funcţionare a Consiliului Director al Asociaţiei Criminaliştilor din România (Anexa 5 – nr. 116 din 27.10.2020), care au fost discutate şi aprobate cu unanimitate de voturi în cadrul şedinţei Consiliului Director din data de 27.10.2020.

  • SITUAŢIA  FINANCIARĂ

La începutul anului 2020 asociaţia era în colaps întrucât avea datorii foarte mari la ANAF, RAPPS, Editura Sitech Craiova şi foştii angajaţi.

 Soldul iniţial al datoriilor, menţionat în Raportul Trezorierului privind situaţia logistică şi financiară a Asociaţiei Criminaliştilor din România în anul 2019 şi în Raportul Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar ianuarie-decembrie 2019, documente care au fost aprobate în cadrul şedinţei Adunării Generale a asociaţiei din data de 13.03.2020, era de 129.564,18 lei.

Pe parcurs, s-au constatat datorii suplimentare în valoare de 48.178,47 lei, astfel că totalul datoriilor înregistrate s-a ridicat la suma de 177.742,65 lei.

Având în vedere datoriile mari pe care asociaţia le înregistra către ANAF şi RAPPS la finele anului 2019, acestea au aplicat procedura de executare silită, prin poprirea contului bancar. Prin luarea acestei măsuri situaţia asociaţiei a devenit critică  deoarece legislaţia în vigoare nu permite asociaţiilor şi fundaţiilor cu datorii la bugetul de stat să se înscrie în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi sponsorizări, creat la ANAF.

Din acest motiv, începând cu luna ianuarie 2020, dl. Popa Gheorghe a efectuat multiple demersuri către ANAF, care au fost încununate cu succes abia în luna martie, când s-a reuşit deblocarea contului, obţinerea certificatului fiscal, reeşalonarea datoriilor pe o perioadă de 6 luni şi crearea posibilităţilor de obţinere a sponsorizărilor necesare redresării situaţiei financiare (activitatea 7 din cadrul obiectivului nr. 1 al Strategiei 2020-2023).

Pe parcursul anului 2020 şi în primele 2 luni ale anului 2021 dl. preşedinte Popa Gheorghe a reuşit încheierea unui număr de 15 contracte de sponsorizare în valoare de aproximativ 130.000 lei care au permis achitarea unei sume foarte mari din totalul datoriilor asociaţiei. De menţionat este şi faptul că au existat trei sponsorizări oferite de către 3 membri ai asociaţiei, respectiv,dl. vicepreşedinte Voinea Dan – 2.000 lei, preşedintele Secţiei suport administrativ, dl. Coroiu Viorel – 4.500 lei şi dra. Simeanu Ioana – 500 lei, iar din cotizaţii s-a obţinut suma de 22.200 lei.

Soldul final al datoriilor asociaţiei la sfârşitul anului 2020 era de 38.834,34 lei, din care 11.929 lei reprezintă restul datoriei către RAPPS, iar 25.231 lei reprezintă suma pentru plata salariilor restante către foştii angajaţi: dl. Biro Lucian (11.710 lei) şi dna. Mahmood Ramona (13.521 lei).

Trebuie adăugat faptul că mai există o restanţă de 4.042,30 lei către Vodafone (care a preluat firma UPC), reprezentând costurile pentru servicii de telefonie fixă, TV şi internet – pentru un abonament/post telefonic la sediul din Piaţa Mărăcineanu Valter, nr. 1-3, sc. 2, ap. 103, sector 1, Bucureşti.

Deşi asociaţia a efectuat demersuri, încă din luna martie 2020, pentru anularea contractului cu Vodafone, dl. vicepreşedinte av. prof.univ. dr.Buneci Petre, acordând sprijin de specialitate în acest sens, până în prezent nu s-a rezolvat problema.

Pentru ca imaginea să fie completă, conform angajamentului luat la preluarea mandatului de către preşedintele asociaţiei, dl. POPA GHEORGHE, trebuie menţionat faptul că la data de 23.02.2021 au fost achitate toate datoriile asociaţiei.

Până la această dată au mai fost încheiate încă 2 contracte de sponsorizare şi au mai fost adresate cereri de sponsorizare către alte trei firme.

De asemenea, au fost transmise către ANAF şi către R.A.P.P.S. cereri pentru ridicarea popririi pe conturile asociaţiei de la BCR.

De menţionat este faptul că, deşi am adresat rugămintea către membri asociaţiei să depună formularul 230, prin care să direcţioneze 3,5% din impozit către asociaţie, până la această dată, din păcate, doar 2 membri, respectiv dl. col. (r.) Cărpinean Ion-Cristian şi dl. cms. şef de poliţie Tocan Leonard, au trimis documente din care rezultă că au făcut acest demers şi cărora le mulţumim.

  • ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ

Deoarece asociaţia a fost obligată să părăsească vechiul sediu din cauza datoriilor către RAPPS, în luna ianuarie 2020 a fost încheiat un contract de comodat cu firma Chronos, aparţinând dnei. ing. Bălan Anca-Elena, care a asigurat temporar spaţiul pentru sediu în Calea Victoriei, nr. 216, camera 15 şi 25, sector 1, Bucureşti.

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi statutul de asociaţie de utilitate publică pe care ACR îl deţine, în anul 2020 au fost efectuate demersuri către Primăria Generală a Municipiului Bucureşti pentru acordarea în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru sediul asociaţiei (activitatea 4 din cadrul obiectivului nr. 1 al Strategiei 2020-2023).

Urmare a solicitărilor noastre, în luna septembrie a avut loc o întâlnire cu directorul Administraţiei Fondului Imobiliar care gestionează spaţiile vacante la nivelul Primăriei Generale, iar în urma discuţiilor s-a stabilit vizionarea mai multor spaţii.

Astfel, a fost identificat spaţiul din str. Lipscani, nr. 96, care corespundea nevoilor asociaţiei şi urma să se încheie contractul cu o clauză potrivit căreia asociaţia se obliga să efectueze lucrări de reabilitare, amenajare, igienizare.

Din păcate, în data de 28.09.2020 am fost informaţi că s-a schimbat conducerea Primăriei Generale, spaţiul nu mai poate fi distribuit asociaţiei şi sunt necesare demersuri către noul Consiliu al Primăriei Generale. Nu s-au efectuat demersuri întrucât acest consiliu încă nu funcţionează.

O altă preocupare în plan administrativ, cu impact pozitiv asupra imaginii asociaţiei, a reprezentat-o modernizarea şi actualizarea site-ului asociaţiei (activitatea 6 din cadrul obiectivului nr. 1 al Strategiei 2020-2023), sens în care s-a apelat la serviciile firmei SC ROCOMIT SRL Bucureşti, care a modernizat şi actualizat site-ul asociaţiei cu informaţii destinate publicului larg. O contribuţie importantă la sistematizarea informaţiilor care au fost încărcate pe site l-a avut dna. secretar general col.(r.) Stoian Maria-Georgeta.

  • CERCETAREA ŞTINŢIFICĂ ŞI INOVAREA

7.1. Demersuri pentru participări în proiecte europene

Principalele activităţi cu impact asupra cercetării ştiinţifice în domeniul criminalisticii şi ştiinţelor penale au vizat realizarea unor proiecte care să fie finanţate din fonduri naţionale sau europene şi organizarea de manifestări ştiinţifice (conferinţe, congrese, simpozioane), în cadrul cărora să fie prezentate cele mai bune practici, metode, mijloace tehnice utilizate în investigarea criminalistică şi combaterea criminalităţii la nivel european şi internaţional.

Pentru realizarea acestor deziderate, Consiliului Director a stabilit ca activităţi, pentru anul 2020, identificarea membrilor asociaţiei cu experienţă în domeniul cercetării şi a unor parteneri eligibili pentru a aplica în proiecte cu finanţare europeană (activităţile 1 şi 2 din cadrul obiectivului nr. 4 al Strategiei 2020-2023).

Astfel, în luna noiembrie 2020, dl. preşedinte Popa Gheorghe a transmis Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, domnului chestor principal de poliţie Liviu Bute şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, domnului chestor de poliţie Eduard Miriţescu, propuneri în vederea realizării unor parteneriate pentru identificarea unor idei/teme de cercetare/nevoi de pregătire profesională care să fie materializate prin intermediul unor programe finanţate din fonduri financiare, nerambursabile, naţionale sau internaţionale.

Tot în luna noiembrie 2020, s-a transmis o adresă către membrii asociaţiei  prin care le-a solicitat acelora care au dobândit experienţă în domeniul accesării fondurilor financiare nerambursabile (au elaborat proiecte, au fost manageri de proiect sau experţi pe termen lung ori scurt) să acorde sprijinul de specialitate pentru dezvoltarea unor idei de proiect/teme de cercetare, în vederea elaborării unor proiecte care să fie aprobate pentru finanţare.

În luna decembrie 2020 a fost primit răspunsul din partea Inspectoratului General al Poliţiei Române prin care este exprimată disponibilitatea de a analiza împreună eventualele idei/teme/proiecte de cercetare, în contextul în care acestea nu se vor suprapune angajamentelor deja asumate în acest domeniu la nivelul Poliţiei Române.

De apreciat este faptul că în perioada de referinţă, asociaţia, prin Secţia elaborare, implementare proiecte, coordonată, în calitate de preşedinte, de dna. ing. Bălan Anca-Elena, a aplicat pentru câteva proiecte, dar, din păcate, propunerile noastre nu s-au materializat.

Chiar dacă până în prezent asociaţia nu a obţinut rezultate în planul cercetării şi inovării, trebuie menţionat faptul că există premisele necesare pe viitor deoarece asociaţia este membră a Clusterului AsociaţieiForenscic Science in Human Security – Ştiinţa Criminalistică în securitatea Umană” (F.S.H.S.), constituită în anul 2020, şi acţionară la S.C. Forensic -Laboratory-Services S.R.L., care a fost înfiinţată în anul 2019 şi are sediul la Giurgiu, ambele entităţi fiind înfiinţate prin efortul dnei. ing. Bălan Anca-Elena.

 Mai mult decât atât, pentru a facilita accederea la proiectele finanţate de Ministerul Cercetării dl. preşedinte Popa Gheorghe, împreună cu dna. Hegheş Nicoleta-Elena, vicepreşedinta Secţiei învăţământ universitar, s-au deplasat, în luna ianuarie 2021, la sediul ministerului şi au reuşit să recupereze parola asociaţiei pentru actualizarea datelor şi accesarea Registrului Potenţialilor Contractori. 

7.2. Organizarea, participarea la  manifestări ştiinţifice

În mod tradiţional, Asociaţia Criminaliştilor din România organiza anual, în luna octombrie, o Conferinţă internaţională de criminalistică. Având în vedere situaţia dificilă în care s-a aflat asociaţia, nu a fost posibilă organizarea conferinţei în anul 2020.

Cu toate acestea, pentru realizarea activităţii 4 din cadrul obiectivului nr. 4 al Strategiei 2020-2023, s-a reuşit implicarea Asociaţia Criminaliştilor din România, ca partener, în desfăşurarea a 2 conferinţe:

1. Conferinţa Internaţională „SOCIETATEA ÎNTEMEIATĂ PE CUNOAŞTERE. NORME, VALORI ŞI REPERE CONTEMPORANE.” (ediţia a XVI-a), organizată în perioada 23-24 octombrie 2020, on-line, de Universitatea “Valahia” din Târgovişte, la care, din partea asociaţiei, au participat dl. Popa Gheorghe, în calitate de membru în Comitetul Ştiinţific, dl. Bulea Emilian Alexandru, în calitate de membru în Comitetul de Organizare şi dna. Stoian Maria-Georgeta.

2. Conferinţa cu participare internaţională „SIGURANȚA PUBLICĂ ȘI NEVOIA DE CAPITAL SOCIAL RIDICAT”/”PUBLIC SECURITY AND THE NEED FOR HIGH SOCIAL CAPITAL”, ediţia a II-a, organizată de Consiliul Judeţean Arad, prin Centrul Cultural Județean Arad, în data de 06.11.2020, cu transmisie on-line, pe portalul Universul Juridic. Conferinţa a fost organizată în cadrul anului II de implementare a proiectului cu acelaşi titlu, finanţat de Consiliul Judeţean Arad, director de proiect şi directorul ştiinţific al Conferinţei fiind prof. univ. dr. habil. Iancu Elena-Ana, preşedintele Secţiei metodologie criminalistică. Parteneri au fost: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti; Universitatea Agora din Municipiul Oradea; Academia de Ştiinţe Juridice din România; Asociaţia Criminaliştilor din România; Asociaţia Română de Științe Penale; Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, Oradea; Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere, Oradea; Grupul Editorial Universul Juridic.

Asociaţia noastră, în calitate de partener al Conferinţei, a organizat Panelul X “Expertiza Criminalistică – Prezent şi Viitor” dedicat criminaliştilor, iar dl. Popa Gheorghe, a fost moderatorul Panelului.

La conferinţă au participat 30 de membri ai Asociaţiei Criminaliştilor din România, iar 18 dintre aceştia au elaborat 16 articole ştiinţifice care au fost incluse în Programul conferinţei, la diverse Paneluri, unele dintre ele fiind susţinute în cadrul Panelului X. Marea majoritate a articolelor transmise de autori sunt publicate în numerele 1 şi 2 ale Revistei Române de Criminalistică din anul 2020, iar celelalte, în volumul conferinţei.

Trebuie subliniată implicarea dlui. Naiba Ilie-Dragoş, preşedintele Secţiei tehnică criminalistică, care, într-un interval scurt de timp, a mobilizat colegii din cadrul I.P.J. Cluj, care au participat cu 4 lucrări ştiinţifice la conferinţă.

La deschiderea oficială a conferinţei, dl. preşedinte a făcut o prezentare a Asociaţiei Criminaliştilor din România, amintind că are un nou Consiliu Director, o Strategie pentru perioada 2020-2023 şi un Plan de măsuri pentru implementarea strategiei, precum şi a Clusterului ce a fost creat de Asociaţia “Forenscic Science in Human Security – Ştiinţa Criminalistică în securitatea Umană” (F.S.H.S.), în cadrul căruia Asociaţia Criminaliştilor din România are calitatea de partener.

De apreciat este faptul că, pentru a facilita accesul la manifestările ştiinţifice organizate on-line la nivel naţional şi internaţional, pentru prima dată, asociaţia a transmis e-mail-uri de informare către toţi membrii pentru a participa la conferinţe, simpozioane, webinarii naţionale şi internaţionale. Un rol important în realizarea acestor informări l-a avut dl. Dogaru George-Mugurel, preşedintele Secţiei relaţii şi cooperare interinstituţională naţională şi internaţională.

Astfel, au fost transmise cinci informări, 2 cu privire la participarea on-line la manifestări ştiinţifice şi 3 vizând diseminarea înregistrărilor/materialelor prezentate la manifestări ştiintifice (1 simpozion, 1 webinar şi 2 conferinţe), la care au participat 19 membri ai asociaţiei, după cum urmează:

         – Simpozionul de Dactiloscopie “VIRTUAL FINGERMARKS SYMPOSIUM”, organizat on-line de FOSTER+FREEMAN;

– Webinarul în domeniul identificării prin ADN, organizat on-line de firma VEROGEN;

– “Fingerprint-Symposium-2020”, organizat on-line de FOSTER+ FREEMAN;

– Conferinţa internațională pentru măsurarea performanțelor tehnologiilor de recunoaștere facială “International Face Performance Conference”, organizată de NIST din SUA, care a avut loc în 27 octombrie 2020;

– Conferinţa internațională de Biometrie organizată de agenţia europeană eu_LISA, în perioada 3-5 noiembrie 2020.

Participanţii la simpozion au primit Certificate of Attendence pentru webinarul “Fingerprint-Symposium-2020”.

          Mai trebuie menţionat faptul că în data de 02.10.2020, ca urmare a invitaţiei primite de la organizatori, dna. secretar general a participat, în calitate de speaker, la Masa rotundă ştiinţifico-practică internaţională a experţilor judiciari cu tema „Cerinţe tactice la efectuarea expertizelor judiciare şi întocmirea raportului de expertiză judiciară”, organizată on-line, de Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

  • ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Unul dintre obiectivele Strategiei 2020-2023 se referă la furnizarea de către asociaţie a unor cursuri de pregătire (activitatea 5 din cadrul obiectivului nr. 3 al Strategiei 2020-2023).

La nivelul Consiliului Director al asociaţiei s-au purtat discuţii pentru organizarea unor cursuri de scurtă durată în domeniile expertiză criminalistică şi expertiză grafologică, dar şi a unui program de masterat în parteneriat cu Universitatea Titu Maiorescu, unde dl. Voinea Dan, vicepreşedintele asociaţiei, este decanul Facultăţii de Drept – filiala Târgu Jiu.

Avînd în vedere că în Tabelul privind Calificarea Ocupaţiilor din România (COR) există ocupaţia de expert criminalist (COD 261902), pentru organizarea cursurilor este necesar să se elaboreze standardul ocupaţional. În acest sens, dl. preşedinte lucrează la elaborarea documentului, întocmirea şi depunerea dosarului în vederea autorizării cursului la Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Pentru organizarea cursurilor în domeniul grafologiei, propunere aparţinând dlui. Lăzău Florin, preşedintele Secţiei cercetare, inovare, dezvoltare, se impune introducerea ocupaţiei în Tabelul privind Calificarea Ocupaţiilor din România, elaborarea standardului ocupaţional, întocmirea şi depunerea dosarului spre autorizare la Autoritatea Naţională pentru Calificări.

De asemenea, dl. Lăzău Florin a propus încheierea unui protocol de colaborare a Asociaţiei Criminaliştilor din România cu Asociația Grafologilor din România, în cadrul căreia deţine funcţia de vicepreşedinte, iar organizarea cursurilor de formare profesională să se organizeze la  nivel începători, mediu și avansați, training-ul fiind asigurat de către experți grafologi, membrii ai asociaţiei.

Cu privire la organizarea programului de masterat, urmează ca domnii Popa Gheorghe şi Voinea Dan să aibă o întâlnire cu conducerea Universităţii Titu Maiorescu în vederea încheierii Protocolului de parteneriat, stabilirii programei de pregătire şi pregătirii dosarului pentru autorizare de către ARACIS.

          Totodată, pentru  creşterea nivelului de profesionalizare a membrilor asociaţiei, în anul 2020, pentru prima dată, s-au trimis informări cu privire la oferte educaţionale, programe informatice şi oferte de cursuri de scurtă durată, astfel:

– oferta educaţională pentru cursuri on-line în domeniul criminalisticii a Universităţii din Lausanne, Elveţia;

– oferta de programe informatice forensic şi cursuri gratuite on-line,

– cursul gratuit “Protecţia juridică a drepturilor omului – jurisprudenţa CEDO”, organizat în sistem on-line de către Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură.

Un rol important în informarea membrilor asociaţiei l-a avut dl. Dogaru George-Mugurel, preşedintele Secţiei relaţii şi cooperare interinstituţională naţională şi internaţională.

  • RELAŢII DE COLABORARE INTERINSTITUŢIONALĂ LA NIVEL

NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL

Deşi situaţia dificilă creată de pandemia generalizată la nivel internaţional a impietat realizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai unor organizaţii din afara ţării noastre, în anul 2020 au fost încheiate două Protocoale de colaborare (activitatea 2 din cadrul obiectivului nr. 6 al Strategiei 2020-2023), prin aprobarea cu unanimitate de voturi de către Consiliul Director, astfel:

– Protocol de colaborare între Centrul Naţional de Ехреrtizе Judiciare (CNEJ) de ре lângă Ministerul Justiţiei аl Republicii Moldova şi Asociaţia Criminaliştilor din România, care fusese iniţiat din anul 2019, dar rămăsese nefinalizat.

– Acord de cooperare (Agreement of cooperation) cu CyBureau – Institutul pentru Studii de Politici Cibernetice, din Israel, al cărui fondator şi director este dr. Tal Pavel, membru al asociaţiei noastre. Un rol important in realizarea acestui acord de cooperare l-a avut dna. ing. Bălan Anca-Elena, preşedinta Secţiei elaborare, implementare proiecte.

Totodată, s-a intenţionat afilierea Asociaţiei Criminaliştilor din România la Reţeaua Europeană a Institutelor de Criminalistică (ENFSI) (activitatea 3 din cadrul obiectivului nr. 6 al Strategiei 2020-2023), dar nu s-a putut realiza acest deziderat întrucât la punctul 4 din Constituţia ENFSI este prevăzut faptul că pot deveni membri ai reţelei doar „institutele și laboratoarele care acoperă o sferă largă de știință criminalistică, care au un statut credibil, care pot să angajeze un număr minim de  personal și au obținut o calitate recunoscută și un nivel de asigurare”.

În această situaţie, s-a luat hotărârea de a încerca afilierea asociaţiei noastre laAsociaţia Internațională de Identificare – IAI (Divizia Europeană), demers care s-a finalizat cu succes, un rol important avându-l dl.Dogaru George-Mugurel, preşedintele Secţiei relaţii şi cooperare interinstituţională naţională şi internaţională, care a contactat bordul asociaţiei şi a plătit taxa de 45 euro, iar în luna ianuarie s-au primit informaţiile de logare şi de activare a calităţii de membru.

Prin încheierea acestor protocoale de colaborare, imaginea şi credibilitatea Asociaţiei Criminaliştilor din România  a crescut considerabil atât în plan naţional cât şi internaţional, stare de fapt care ne obligă pe viitor la realizarea obiectivelor stabilite de comun acord.

10. REVISTA ROMÂNĂ DE CRIMINALISTICĂ

În ceea ce priveşte Revista Română de Criminalistică (activităţile 5 şi 6 din cadrul obiectivului nr. 4 al Strategiei 2020-2023), din cauza situaţiei financiare critice cu care s-a confruntat asociaţia în ultimii ani, s-a abandonat editarea, astfel că în anul 2019 au apărut doar patru numere, iar din verificările efectuate de către dl. Moise Adrian-Cristian, preşedintele Secţiei învăţământ universitar, a rezultat faptul că începând cu nr. 1 din anul 2016, revista  nu a mai fost transmisă către bazele de date internaţionale în care era indexată (ProQuest şi EBSCO).

Pe baza corespondenţei purtată cu gestionarii bazelor de date internaţionale s-a reuşit menţinerea indexării revistei, cu condiţia ca în cel mai scurt timp să se trimită numerele 1-6 din anii 2016, 2017, 2018 şi numerele 1-4 din anul 2019 ale Revistei Române de Criminalistică şi ale Romanian Journal of Forensic Science.

Această activitate s-a realizat în condiţii deosebit de grele întrucât multe numere în limba română nu au fost găsite, iar variantele în limba engleză nu erau realizate, fapt ce a necesitat reconstituirea şi traducerea acestora.

Pentru aducerea la zi a revistei, dna. Stoian Maria-Georgeta, secretarul general al asociaţiei, a depus un volum impresionant de muncă, reuşind abia la sfârşitul lunii decembrie să  transmită articolele către editura SITECH în vederea editării numerelor revistei în limba română, restante, şi realizării variantelor electronice ale celor 10 numere în limba engleză ale Romanian Journal of Forensic Science, care vor fi transmise către bazele de date internaţionale ProQuest şi EBSCO.

De remarcat este faptul că, începând cu anul 2020, pentru buna organizare a revistei, s-au stabilit Consiliul editorial şi Consiliul de redacţie noi, din care fac parte atât teoreticieni cât şi practicieni din domeniile criminalistică şi drept.

Totodată, beneficiind de articolele prezentate de membrii asociaţiei la conferinţa organizată on-line, de dna. prof.univ. dr. Iancu Ana-Elena, preşedinta Secţiei metodologie criminalistică, s-a reuşit realizarea a două numere ale revistei, în limba română şi engleză, pe anul 2020.

Acum, la acest moment de analiză, pot afirma, fără teama de a greşi, că am reuşit, aşa cum am promis la preluarea preşedenţiei, să scot din colaps Asociaţia Criminaliştilor din România, să o reorganizez pe baze moderne, să o redau criminaliştilor teoreticieni şi practicieni şi să pun bazele unor colaborări internaţionale.

În final, vreau să mulţumesc tuturor membrilor asociaţiei care au înţeles că o organizaţie  există, se dezvoltă, se perfecţionează, se face cunoscută, dar mai ales recunoscută, doar prin contribuţia fiecăruia la realizarea obiectivelor asumate.

Mulţumesc membrilor Consiliului Director, în special doamnei secretar general Stoian Maria-Georgeta pentru efortul depus în obţinerea rezultatelor pozitive menţionate în raport, în condiţiile în care pandemia generalizată la nivel naţional şi internaţional a impietat comunicarea interpersonală şi interorganizaţională.

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Gl.bg.(r.) prof.univ. dr. GHEORGHE POPA