WEBSITE UNDER CONSTRUCTION
Str. Icoanei nr. 110, Ap 11, sector 2, Bucuresti

Raport Trezorier

RAPORTUL TREZORIERULUI

privind situaţia logistică şi financiară a

Asociaţiei Criminaliştilor din România

în anul 2020

          Respectând  obiectul de activitate din statutul asociaţiei, Asociaţia Criminaliştilor din România a desfăşurat în cursul anului 2020 două tipuri de activităţi principale:

           – Activităţi fără scop lucrativ, desfăşurate în cadrul Asociaţiei şi

           – Activităţi economice, realizate în cadrul Revistei, prin vânzare de reviste şi cărţi.

Rezultatul acestor activităţi a fost înregistrat distinct în evidenţele contabile ale asociaţiei, conform prevederilor legale în vigoare.

          • La închiderea exerciţiului financiar 2020, după analiza financiar-contabilă, sinteza activităţii desfăşurate în anul de referinţă se caracterizează prin obţinerea următorului rezultat:

 ● EXCEDENT   105.341,21 lei,rezultat din activitatea fără scop lucrativ a Asociaţiei;

 ● PROFIT              2.511,71  lei, rezultat din activităţile economice ale Revistei.

În cursul anului 2020 au fost realizate venituri totale în valoare de 156.818,91 lei (din sponsorizări, donaţii, cotizaţii, vânzare reviste, cărţi, restituire taxe locale) şi  cheltuieli în valoare totală de 48.965,99 lei, efectuate pe perioada exerciţiului financiar 2020 (salarii, impozite la bugetul de stat, consumabile, servicii executate de terţi, RAPPS, penalităţi etc.).

 La închiderea exerciţiului financiar 2020, Conturile de trezorerie ale asociaţiei şi revistei sunt în valoare de 20.692,64 lei, astfel:

Casa                 =  1.290,59 lei

B.C.R.:

cont asociaţie  = 19.402,05 lei

• În anul 2020, datorită situaţiei financiare existente, tipărirea Revistei Române de Criminalistică a fost suspendată până la redresarea financiară care să permită  editarea şi tipărirea în bune condiţii a revistei, într-un tiraj corespunzător comenzilor efective. Difuzarea revistelor s-a făcut din stocul existent clienţilor care au solicitat cumpărarea de numere din diverşi ani. S-au încasat venituri din vânzare în valoare de 3850 lei.

Pentru a păstra revista în bazele de date internaţionale a fost nevoie de un efort susţinut pentru editarea şi tipărirea în limba engleză a numerelor publicate în ultimii ani.

 • Conform Hotărârii Adunării Generale din martie 2020, datorită suspendării activităţii revistei şi a incapacităţii de plată, postul de redactor al revistei a fost desfiinţat, respectiv, singurul contract de muncă cu normă întreagă rămas activ, a încetat la 31 martie 2020.

Pe parcursul anului, salariile neachitate până la finele anului 2019 şi cele înregistrate în perioada ianuarie-martie 2020 au fost eşalonate la plată, în funcţie de veniturile încasate. Sumele restante rămase de plată la 31.12.2020 aferente salariilor, 25.231,40 lei, se eşalonează la plată în primul trimestru al anului 2021.

          • Apreciem sprijinul acordat prin  virarea procentului de 2% din impozitul pe venitul anual al persoanelor fizice către Asociaţia Criminaliştilor din România de către membrii din Bucureşti şi teritoriu dar valoarea acestor venituri, de 240,98 lei, este foarte mică faţă de anii precedenţi.

          Până la 31.01.2021 va fi trimis membrilor şi postat pe site-ul asociaţiei formularul ANAF 230 actualizat, pentru cei care doresc să direcţioneze 3,5% din impozitul pe venitul anual către Asociaţia Criminaliştilor din România. De menţionat, formularul se depune personal la administraţia financiară sau on-line, nu se mai poate depune de către asociaţie la organul fiscal teritorial.

     • Cel mai important rol în desfăşurarea activităţii financiare în anul 2020 au  avut-o veniturile din sponsorizări  şi donaţii de  128.078,28 lei. Pentru a putea primi aceste sponsorizări au fost făcute demersurile necesare la ANAF şi depusă documentaţia solicitată, pentru a putea înregistra Asociaţia Criminaliştilor din România în Registrul entităţilor care pot fi sponsorizate în condiţiile legii, astfel şi sponsorii putând să-şi deducă cheltuiala.

          Mulţumim tuturor sponsorilor pentru sprijinul acordat şi celor implicaţi în obţinerea acestor venituri!

     ● Venituri importante pentru buna desfăşurare a activităţii care au înregistrat o creştere în cursul anului sunt şi cele reprezentând cotizaţii membrii, 22.200 lei. Din evidenţele noastre rezultă că au fost încasate cotizaţii pentru anul în curs, cotizaţii restante  şi sume pentru anul 2021. În următoarea perioadă , pentru o mai bună colectare a acestor venituri foarte importante în activitatea asociaţiei, membrii  A.C.R. vor fi contactaţi pentru a-şi clarifica situaţia la zi. Odata cu cotizaţia, membrii trebuie să achite şi cval cardului de membru.

          Menţionăm că membrii care nu îşi achită cotizaţia conform reglementărilor statutare,  pot fi excluşi din rândul membrilor asociaţiei.

• De asemenea, un aspect foarte important în redresarea financiară a asociaţiei  este faptul că asociaţia a fost găzduită temporar  în spaţiul pus la dispoziţie de dna. ing. Anca-Elena Bălan, membru A.C.R., asociaţia fiind astfel scutită de plata chiriei, întreţinerii şi energiei electrice, sume ce în anii precedenţi reprezentau principala şi cea mai mare cheltuială în activitatea de bază.

În vederea obţinerii unui spaţiu permanent ca sediu al asociaţiei, conform statutului de utilitate publică obţinut prin Hotărârea Guvernului nr. 1240/2005, s-au făcut demersuri la care se aşteaptă încă răspuns.

Pentru a putea efectua plăţile conform graficului stabilit şi a evita instituirea unor noi popriri şi blocarea conturilor, a fost obţinută eşalonarea la plată a datoriilor către ANAF. Astfel, datorită veniturilor încasate, asociaţia a putut achita în 6 rate lunare întreaga sumă datorată către fisc. În cursul anului 2020 a fost virată catre ANAF suma de 72.540,00 lei.

● Din cele prezentate rezultă că datorită măsurilor luate pentru redresarea financiară a asociaţiei, rezultatul înregistrat la 31.12.2020 este unul favorabil.

Prin creşterea veniturilor încasate  în cursul anului 2020 şi diminuarea  drastică a  cheltuielilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii fără scop lucrativ cât şi  a activităţii economice, asociaţia a putut înregistra la finele anului rezultat favorabil,  astfel s-au putut achita cea mai mare parte din datoriile asociaţiei şi aducerea ei pe un curs ascendent.

Menţionăm, ca un rezumat la cele prezentate, câteva din măsurile de redresare care au fost luate în anul 2020 pentru a reveni la un echilibru financiar care să permită continuitate în activitatea asociaţiei:

  • Contracte sponsorizări,
  • Vânzare reviste şi cărţi,
  • Contactare membrii pentru achitare cotizaţii,
  • Mutare sediu social – spaţiu gratuit, fără chirie, temporar,
  • Încetare contracte individuale de muncă,
  • Parteneriat în proiecte de specialitate, cu fonduri europene.

Din punct de vedere financiar, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor stabilite în programul propus, este necesară o implicare intensă a membrilor asociaţiei, achitarea cotizaţiei la zi, obţinerea de sponsorizări şi donaţii, dar şi vânzarea stocului mare de reviste în care este blocată o sumă importantă din fondurile asociaţiei.

Trezorier,

Col. (r.) exp. crim.

Ivanici  Mihai