WEBSITE UNDER CONSTRUCTION
Str. Icoanei nr. 110, Ap 11, sector 2, Bucuresti

STATUT ACR 2020 cu modificari 2021

STATUTUL

ASOCIAŢIEI CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Capitolul  I

DISPOZIȚII GENERALE

            Articolul 1. Denumirea: Asociaţia Criminaliştilor din România.

            Articolul 2. Forma juridică: Asociaţia este persoană juridică română non-profit, cu caracter apolitic, educaţional şi ştiinţific, conform legislaţiei române.

Articolul 3. Asociaţia se constituie pe o perioadă nedeterminată.

            Articolul 4. Sediul Asociaţiei se stabileşte în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 216, camera 15 si 25, sector 1, cod postal 010099.

Articolul 5. Sigla Asociaţiei Criminaliştilor din România este „ACR”.

Articolul 6. (1) Asociația „ACR”  funcţionează în baza următoarelor principii:

a) Principiul diversităţii: oricare membru, indiferent de opţiunile sale în orice domeniu, poate vorbi în numele Asociaţiei. Principiul vocii unice va fi aplicat numai în probleme cu implicaţii legale. În Asociaţie se pot înscrie toţi cei care cred în valorile ei, indiferent de instituţia de stat sau privată din care provin, cu respectarea articolului 15 din prezentul Statut.

b) Principiul transparenţei: toate acţiunile Asociaţiei vor fi publice, transparente, în mod deosebit cele financiare. Orice membru are şi drept de control în Asociaţie.

c) Principiul adevărului: fiecare membru este obligat la adevăr, onestitate, sinceritate, atât în relațiile între membri, cât şi în calitatea de reprezentanţi ai Asociaţiei în societate.

d) Principiul dinamicităţii: fiecare membru este obligat să participe activ la dezvoltarea Asociaţiei prin propuneri, atitudini, opinii, critici, lucrări, inovații şi alte forme de participare.

e) Principiul echilibrului: nu sunt acceptate în Asociaţie manifestări extreme şi extremiste, indiferent de motivaţie şi de natura lor.

f) Principiul camaraderiei: membrii Asociaţiei se vor sprijini între ei în orice situaţie dificilă sau sensibilă care afectează viaţa privată sau profesională, în cazul în care se apelează la sprijinul Asociaţiei.

(2) Asociaţia „ACR” funcţionează în baza adevărului, curajului, determinării, loialităţii, echilibrului şi voinţei exprimate de membri şi simpatizanţi în toate acţiunile lor.

Articolul 7.  (1) Asociaţia „ACR” se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din străinătate, în scopul realizării scopului şi obiectivelor sale.

(2) Asociaţia „ACR” îşi poate constitui sucursale sau filiale, în ţară sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza Hotărârii autentificate a Adunării Generale, prin care li se alocă un patrimoniu.

(3) Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcţionând ca structuri ale Asociaţiei „ACR”.

(4) Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte în condiţiile legislaţiei în vigoare din ţara în care îşi are sediul filiala înfiinţată.

(5) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Asociaţiei este stabilită prin Hotărârea autentificată a Adunării Generale a Asociaţiei „ACR”.

(6) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi conservare în condiţiile stabilite de Adunarea Generală prin actul constitutiv al ei şi poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociaţiei „ACR”.

Capitolul  II

PATRIMONIUL

            Articolul 8. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei constă în suma de 2.000 lei, depusă de membrii fondatori.

Capitolul  III

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

            Articolul 9. Scopul: Asociaţia are ca scop promovarea în rândul criminaliştilor, magistraţilor, poliţiştilor, procurorilor, avocaţilor şi a altor persoane a unor opinii, metode, procedee specifice, precum şi a mijloacelor tehnico-ştiinţifice, care să contribuie la perfecţionarea actului de justiţie, de natură să prevină şi să combată eficient infracţionalitatea.

            Articolul 10. Obiectul de activitate: Pentru atingerea scopului propus, Asociaţia „ACR” va avea ca obiect de activitate, următoarele:

            a) elaborarea de studii şi lucrări de cercetare tehnico-ştiinţifice privind investigarea şi anchetarea infracţiunilor, precum şi identificarea infractorilor;

            b) elaborarea de metodologii, procedee şi tehnici criminalistice care să uşureze munca în domeniul judiciar;

            c) evaluarea lucrărilor de cercetare prin importanţa lor ştiinţifică şi aplicativă, de către cadre didactice şi personalităţi ştiinţifice, recunoscute în ţară şi străinătate;

            d) realizarea unei cooperări funcţionale între diferite organisme şi organizaţii cu preocupări în domeniul criminalistic;

            e) crearea unui sistem informaţional propriu, cu baze de date specifice, conectate la un sistem interregional, precum şi îmbunătăţirea accesului la informaţii;

            f) organizarea unor activităţi de interes public pentru cunoaşterea şi alinierea la practicile internaţionale a procedeelor şi mijloacelor tehnice specifice, care să perfecţioneze munca în domeniul criminalistic, să sporească eficienţa şi suportul ei ştiinţific;

            g) organizarea unor activităţi de reprezentare a organismelor internaţionale în scopul dezvoltării ştiinţei criminalistice;

            h) organizarea cadrului de promovare a ideilor noi privind metodele şi tehnicile de investigare în actul de anchetă penală şi judecată;

            i) organizarea, în parteneriat, cu instituţii de învăţământ şi cercetare, a unor cursuri de pregătire şi specializare a criminaliştilor, poliţiştilor, magistraţilor şi a altor persoane interesate;

            j) sprijinirea activităţilor de transfer tehnologic şi asistenţă tehnică în acţiunea de promovare şi implementare a procedeelor şi mijloacelor tehnice criminalistice;

            k) sprijinirea celor interesaţi în dobândirea cunoştinţelor de specialitate pentru susţinerea examenului de expert criminalist;

            l) editarea publicaţiei ,,Revista Română de Criminalistică” şi a unor lucrări de specialitate.

            Articolul 11. Pentru realizarea scopului Asociaţiei se vor înfiinţa, în condiţiile Art. 49 al O.G. nr. 26/2000, societăţi comerciale, printre care o editură şi tipografie.

            Articolul 12. Asociaţia colaborează cu asociaţii şi organizaţii similare sau care urmăresc aceleaşi scopuri, din ţară şi străinătate. Pentru consolidarea ştiinţei criminalistice, Asociaţia îşi rezervă dreptul de afiliere cu alte organizaţii şi asociaţii din ţară sau străinătate, de natură a sprijini realizarea scopurilor sale.

Capitolul  IV

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

Secţiunea I

MEMBRII ASOCIAŢIEI

            Articolul 13. (1) Membrii Asociaţiei „ACR” sunt:

a) membri fondatori – membrii care au constituit Asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;

b) membri asociaţi – membrii care se asociază ulterior fondării Asociaţiei, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină Asociaţia „ACR” în realizarea obiectivelor acesteia;

c) membri de onoare – persoane fizice sau/şi juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanţial Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului Asociaţiei „ACR” sau personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociaţiei „ACR” și care, prin activitatea lor, sprijină Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia. La propunerea Președintelui Asociației sau a membrilor  Asociaţiei, cu validarea prin vot de către Consiliul Director, din rândul membrilor de onoare  Adunarea Generală poate vota un Preşedinte de Onoare, care va reprezenta Asociaţia „ACR” în activităţi cu caracter reprezentativ alături de preşedintele Consiliului Director;

d) membri susținători – persoane care aderă la scopul Asociaţiei „ACR” și care sprijină material şi moral Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia.

(2) Calitatea de membru asociat sau membru susținător al Asociaţiei „ACR” se acordă de către Consiliul Director, prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului.

(3) Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei „ACR” se acordă de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.

(4) Contribuţiile membrilor Asociaţiei „ACR” la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor /proiectelor iniţiate/derulate de Asociaţia „ACR”.

(5) Calitatea de membru al Asociației încetează prin deces, prin solicitarea în scris a retragerii sau prin excludere în baza hotărârii Consiliului Director care trebuie validată de către Adunarea Generală, la propunerea a cel puţin doi membri ai Asociației.

(6) Motivele care pot conduce la pierderea calității de membru pot fi:

a) producerea de daune şi prejudicii Asociaţiei, morale sau materiale, prin activitatea desfăşurată;

b) angajarea în activităţi ce contravin scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei, specificate în Statut;

c) nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale Asociaţiei;

d) angajarea respectivei persoane în activităţi care contravin legilor ţării şi ordinii de drept;

e) condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibilă cu aceea de membru al Asociaţiei;

f) comportament necorespunzător faţă de un alt membru al Asociaţiei de natură să aducă atingere demnităţii acestuia;

g) neachitarea cotizaţiei anuale.

(7) Un membru fondator poate fi exclus:

a) în situaţia în care a fost condamnat de către organele de justiţie;

b) la cerere;

c) în caz de deces;

d) la propunerea Președintelui Consiliului Director, cu unanimitatea celorlalţi membri fondatori ori, după caz, a celuilalt membru fondator.

Ultimul membru fondator nu poate fi exclus. Dacă rămâne un singur membru fondator, acesta poate solicita motivat Adunării Generale desființarea Asociației.

            Articolul 14. (1) Sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei „ACR” persoanele care au promovat ori au participat consecvent la acţiuni similare, aderă la organizaţie şi sunt confirmate prin votul Consiliului Director, la propunerea a cel puţin unui membru al Asociaţiei.

(2) Pot fi membri ai Asociaţiei „ACR”:

a)  orice  persoană  care susţine principiile şi obiectivele Asociaţiei;

b) persoane cu potenţial profesional, intelectual, moral, remarcabil, dovedit prin acţiunile şi rezultatele lor;

c)   persoanele care consideră că Asociaţia noastră le poate oferi sprijin; 

d) persoanele care consideră că îşi pot aduce contribuţia la promovarea şi implementarea strategiilor, proiectelor, programelor şi acţiunilor Asociaţiei.

            Articolul 15. (1) Membrii fondatori şi membrii asociaţi ai Asociaţiei „ACR” au următoarele drepturi:

a) să-și exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, asupra programelor de activitate a Asociaţiei „ACR”, să facă propuneri de activităţi;

b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;

c) să propună revocarea mandatului Preşedintelui Asociaţiei „ACR” şi a membrilor Consiliului Director;

d) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;

e) să participe la programele derulate de Asociație;

f) să beneficieze de serviciile Asociaţiei;

g) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie;

h) să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociaţiei pentru organizarea unor manifestări şi activităţi ştiinţifice, culturale în domeniile de interes al Asociaţiei „ACR”;

i) alte drepturi prevăzute în Regulamentele Asociaţiei „ACR”.

(2) Membrii susţinători ai Asociaţiei „ACR” şi membrii de onoare beneficiază de drepturile stabilite prin Regulamentul aprobat de a Adunarea Generală.

(3) Obligaţiile membrilor Asociaţiei „ACR” sunt următoarele:

a) să respecte Statutul, Regulamentele și hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al Asociaţiei „ACR”;

b) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociaţia „ACR”;

c) să-şi îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care le-au luat;

d) să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociație.

Secţiunea a II-a

CONDUCEREA ASOCIAŢIEI

            Articolul 16. Organele Asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director, Comisia de Cenzori.

Articolul 17. (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi membrilor asociaţi.

(2) Adunarea Generală a Asociaţiei „ACR” are următoarele competenţe:

– stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

– aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

– stabilirea cotizaţiei anuale;

– alegerea Preşedintelui Asociaţiei, secretarului general, membrilor Consiliului Director pe o perioadă de 4 ani. Preşedintele Asociaţiei poate fi ales cel mult două mandate a câte 4 ani;

– alegerea şi revocarea cenzorului;

– înfiinţarea de filiale / sucursale;

– modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei „ACR”;

 – dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei „ACR”, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

 – orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.

(3) Legalitatea şi competenţa Adunării Generale se exercită valabil cu votul a două treimi din numărul asociaţilor cu drept de vot conform prevederilor prezentului statut, diferenţiat  pe excepţiile consemnate în acesta.

Articolul 18. (1) Adunarea Generală a Asociaţiei „ACR” se întrunește cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a cenzorului.

(2) Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 3 zile inainte de data fixată pentru desfăşurarea ei, în acest din urmă caz dacă:

a) se impune în mod necesar modificarea statutului;

b) apar situaţii care afectează existenţa Asociaţiei;

c) la cererea scrisă a unui număr de cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor fondatori, sau a unui număr de cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului  Director, sau a unui număr de minim 20 de membri cu drept de vot din membrii Asociaţiei.

(3) Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director, prin intermediul site-ul Asociaţiei, presa scrisă, mail, mesaje telefonice, punându-se la dispoziţia participanţilor şi materialele care vor fi supuse dezbaterii.

(4) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris/verbal şi depuse înainte de data la care are loc Adunarea Generală sau la începerea şi votarea ordinei de zi în ziua desfăşurării şedinţei Adunării Generale.

Articolul 19. (1) La Adunarea Generală a Asociaţiei „ACR” participă:

a) membri fondatori;

b) membri asociaţi;

c) membri de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

d) membri susţinători, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

e) alți invitaţi, fără drept de vot.

(2) În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator şi membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ dacă se află cu plata cotizaţiei la zi pe anul în curs.

            Articolul 20. Alegerile pentru Preşedinte, Consiliul Director și cenzor au loc o dată la 4 (patru) ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când se pot organiza la solicitare conform  prevederilor prezentului statut.

Articolul 21. (1) Adunarea Generală a Asociaţiei „ACR” poate avea loc dacă sunt prezenţi două treimi dintre membrii fondatori şi membrii asociaţi.

(2) Dacă nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de 15 zile și poate avea loc oricare ar fi numărul asociaţilor prezenţi dar nu mai puţin de  ¼  din numărul asociaţilor cu drept de vot.

(3) Modul de desfăşurare, dezbaterile care au loc şi hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.

(4) Asociaţii absenţi iau la cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociaţiei.

(5) Şedinţele Adunării generale pot avea loc on-line prin aplicaţii de tip Skype sau Teams ori în sistem videoconferinţă.

Articolul 22. (1) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsă, de înlocuitorul acestuia.

(2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi cu drept de vot, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea Asociaţiei sau modificarea ei, caz în care prezenţa trebuie asigurată cu un număr de două treimi din numărul de asociaţi cu drept de vot.

Articolul 23. Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociației pot fi atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare de către oricare dintre asociaţii care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Articolul 24. (1) Consiliul Director al Asociaţiei „ACR” asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

(2) Consiliul Director a Asociaţiei „ACR” este constituit din:

a) preşedinte, care este şi Preşedintele Asociaţiei;

b) prim-vicepreşedinte;

c) vicepreşedinţi; 

d) secretar general;

e) membri: preşedinţii de secţii.

(3) Şedinţele Consiliului Director sunt conduse de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către prim-vicepreşedinte sau de unul dintre vicepreşedinţi, în baza delegării Consiliului Director.

(4) Şedinţele Consiliului director pot avea loc on-line prin aplicaţii de tip Skype sau Teams ori în sistem videoconferinţă.

(5) Preşedintele Consilului Director cumulează şi funcţia de Preşedinte al Asociaţiei. Acesta reprezintă Asociaţia în toate actele ei şi în rapoartele cu terţii.

Articolul 25. (1) Membrii Consiliului Director al Asociaţiei „ACR”se aleg şi revocă prin vot, de către Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Potrivit Hotărârii Adunării Generale, membrii Consiliului Director vor putea fi înlocuiţi oricând, urmând a fi validaţi la prima Adunare Generală, noii membri propuşi exercitându-şi mandatul cu puteri depline până la prima Adunare Generală.

(3) În cazul în care un membru desemnat părăseşte  Consiliul Director, el va fi înlocuit cu unul din membrii Asociaţiei (membru supleant) potrivit hotărârii Consiliului  Director.

(4) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligaţia să notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data împlinirii preavizului.

(5) Pentru motive temeinice, Adunarea Generală poate revoca membrii Consiliului Director al Asociaţiei.

(6) Funcțiile rămase libere se ocupă prin hotărârea Adunării Generale.

(7) Ocuparea funcțiilor de conducere rămase vacante se realizează în cel mult 30 de zile de la vacantare.

Articolul 26. În exercitarea competenței sale, Consiliul Director al Asociaţiei „ACR”are următoarele atribuţii:

a) asigură coordonarea activităţii Asociaţiei;

b) elaborează/modifică organigrama Asociaţiei şi o supune spre aprobare Adunării Generale;

c) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei;

d) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociaţiei, purtând semnătura  Preşedintelui Asociaţiei sau prim-vicepreşedintelui, cu aprobarea membrilor Consiliului Director;

e) elaborează Regulamentul intern de funcţionare şi organizare al Asociaţiei;

e) numeşte vicepreşedinţii secţiilor, propuşi de preşedintele secţiei;

g) stabileşte strategia de dezvoltare a Asociaţiei şi planul de măsuri pentru implementarea acesteia,  pe care le propune  spre aprobare Adunarii Generale;

h) îndeplinește orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut;

i) angajează personal.

            Articolul 27. Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberări și nici la vot. În caz contrar, vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

            Articolul 28. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate de membrii asociaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

            Articolul 29. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru fondator/asociat ori sunt străine de Asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociaţiei sau cu orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Articolul 30. (1) Consiliul Director se întrunește se întrunește cel puțin o dată pe lună trimestrial sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun.

(2) Convocarea Consiliului Director se face de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către prim-vicepreşedinte, în baza delegării, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată.

(3) Consiliul Director deliberează şi adoptă hotărâri în mod valabil în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi.

            Articolul 31. Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe. În realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia „ACR” poate avea servicii specializate a căror modalitate de funcţionare şi organigramă se stabileşte de Consiliul Director, care va angaja personal contractual.

Secţiunea a III-a

CONTROLUL FINANCIAR

Articolul 32. (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor.

(2) În realizarea competenţelor sale cenzorul:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b) întocmește rapoarte şi le prezintă Adunării Generale şi Consiliului Director;

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director.

(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

(4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă Asociaţia va avea mai mult de 100 de membri înscriși, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.

(5) Orice membru al Asociaţiei cu drept de vot, la solicitare, primeşte informaţii despre execuţia bugetară, dar şi despre activitatea generală a Asociaţiei „ACR” desfăşurată până la data formulării cererii de informaţii.

Articolul 33. (1) Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociaţiei.

(2) Cenzorul este ales de către Adunarea Generală, prin vot deschis, cu întrunirea a majorităţii simple din votul membrilor fondatori și membrilor asociați prezenţi, pentru un mandat de 4 ani.

Capitolul  V

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Articolul 34. Veniturile Asociaţiei „ACR” provin din:

a) cotizaţiile și contribuţiile în bani ale membrilor fondatori şi ale celorlalte categorii de membri;

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;

d) veniturile realizate din activităţi economice directe, inclusiv din activităţi de organizare a unor târguri, expoziţii şi/sau alte manifestări;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) resurse obținute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

g) activităţi editoriale, publicistice şi publicitare;

h) organizarea de manifestări ştiinţifice (conferinţe, congrese, mese rotunde);

i) activităţi de consultanţă şi expertiză;

j) activităţi de instruire, formare profesională şi cercetare ştiinţifică;

k) alte venituri prevăzute de lege.

Articolul 35. (1) Asociaţia „ACR” poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei.

(2) Asociaţia „ACR” poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al ei.

Articolul 36. (1) Principalele cheltuieli ale Asociaţiei „ACR” sunt:

a) cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei;

b) salarii şi adaosuri la salarii;

c) indemnizaţii, prime şi premii;

d) procurări de rechizite, imprimate de birou, aparatură medicală şi alte bunuri şi servicii necesare realizării scopului Asociaţiei;

e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

f) burse, cazare, masă, transport;

g) utilităţi: energie electrică, termică, gaze naturale, apă, telefon etc.;

h) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă  de Consiliul Director.

(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele ştatutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli cu aprobarea Adunării Generale cu votul a două treimi  din numărul asociaţilor cu drept de vot.

4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi alte asemenea din disponibilităţile existente.

(5) Membrii Consiliului Director şi cei din Comisia de cenzori, primesc indemnizaţii pentru activităţile pe care le desfăşoară, acestea stabilindu-se în funcţie de veniturile asociaţiei.

Articolul 37. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Capitolul  VI

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Articolul 38. Asociaţia „ACR” se va dizolva:

(1) De drept prin realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se poate produce schimbarea acestui scop.

(2) Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:

a) scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită;

d) a devenit insolvabilă;

e) nu mai obţine autorizaţii prealabile necesare, potrivit legii.

(3) Prin hotărârea Adunării Generale.

(4) În alte situaţii prevăzute de lege.

Articolul 39. (1) În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanța judecătorească sau de Adunarea Generală, după caz.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

(3) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Articolul 40. (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Articolul 41. (1) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Articolul 42. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 (şase) luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.

Articolul 43. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 (două) luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

Articolul 44. Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea Judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, după acestea fiind consideraţi descărcaţi.

Articolul 45. (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Capitolul  VII

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 46. Orice modificare a prezentului statut se face cu votul a două treimi din numărul  asociaţilor cu drept de vot.

Articolul 47. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.

Articolul 48. Prezentul statut a fost redactat în 6 (şase) exemplare originale în Bucureşti, astăzi, 18.05.2020/MAI 2020 finalizat/rectificat de av.  Dumitrescu Cătălin.