WEBSITE UNDER CONSTRUCTION
Str. Icoanei nr. 110, Ap 11, sector 2, Bucuresti

Adeziune asociatie

ASOCIAŢIA CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Recunoscută prin H.G. nr. 1204/2005 ca fiind de utilitate publică

A D E Z I U N E

                   Subsemnatul ________________________________________, domiciliat în ______________________________, str. _______________________________________, posesor B.I. (C.I.) seria ____ nr. ___________, eliberat de __________________, la data de ____________, CNP________________________cetăţean ____________, profesie____________________ doresc să particip la programele de activitate ale Asociaţiei Criminaliştilor din România în calitate de membru, menţionând că mă angajez:

  • Să particip la acţiunile organizate de asociaţie şi să-mi exprim părerea în legătură cu activitatea ei; 
  • Să fiu numit în organele de conducere ale asociaţiei; 
  • Să respect prevederile statutului şi hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei; 
  • Să nu întreprind acţiuni care, prin natura lor pot leza scopurile sau interesele asociaţiei; 
  • Să particip activ la acţiunile iniţiate de asociaţie pentru realizarea scopului propus; 
  • Să plătesc cotizaţia stabilită de asociaţie.

 

Încheiat azi,

Data ___________                                                                 Semnătura ___________

 

Telefon:

e-mail:

 

Adeziune asociatie (pentru descarcare)